Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. Schrijven in Italië is een initatief  van Lily lotus, een yoga- pilates en massage aanbieder in samenwerking met schrijver Anne-Gine Goemans en literair agent Lolies van Grunsven. Overeenkomsten worden aangegaan met Lily Lotus. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Lily Lotus aangegane overeenkomsten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen.

Artikel 2 Begripsbepalingen
a) Lily Lotus: degene die in uitvoering van haar bedrijf de schrijfretraite Schrijven in Italië alsmede de yogalessen en massages aanbiedt. b) Deelnemer: eenieder die deelneemt aan de schrijfretraite van Schrijven in Italië d) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Lily Lotus zich jegens de Deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door hen aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste de volgende diensten: verblijf op locatie en andere programmatische en/of toeristische diensten die een substantieel deel van de schrijfretraite uitmaken.

Artikel 3 Aantal Deelnemers
1. De schrijfretraite zal doorgaan bij een minimum aantal deelnemers van 6 personen en een maximum van 13 personen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de Deelnemer van het aanbod van Lily Lotus. De aanvaarding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.
2. Ieder aanbod van Lily Lotus is vrijblijvend en kan zo nodig door Lily Lotus worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na eventuele aanvaarding door de Deelnemer te geschieden.
Artikel 5 Betaling
1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient de Deelnemer een aanbetaling van 30% van de programmasom te betalen, tenzij in de boekingsbevestiging nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Het restant van de programma-som moet uiterlijk 30 dagen vóór de aanvangsdatum van het programma worden voldaan. Bij de totstandkoming van de overeenkomst binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum van het programma, moet de volledige programmasom binnen 8 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging worden voldaan, onverlet het in het eerste lid van dit artikel bepaalde.
3. Niet tijdige betaling kan, na het zenden van één betalingsherinnering, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Lily Lotus. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de Deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de programmasom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.
4. Ingeval de Deelnemer de hierboven onder leden 1 en 2 betaalde programmasom, ieder afzonderlijk, niet tijdig voldoet, verkeert de Deelnemer, vanaf het moment van verstrijken van de betaaltermijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 6 Programmasom
De hoogte van de programmasom in de aanbiedingen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Lily Lotus bekend waren op het moment van publicatie van het programma.

Artikel 7 Verplichtingen Deelnemers
1. De Deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten zoals een geldig paspoort.
2. De Deelnemer wordt geacht zich te schikken naar de richtlijnen van Lily Lotus. Bij ernstige overtredingen van gemaakte afspraken kan de betreffende Deelnemer worden uitgesloten zonder recht op schadevergoeding en aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade..
3. De Deelnemer wordt door Lily Lotus bij boeking en reservering middels per email toegestuurde reisinformatie en via vermelding op de home pagina van www.schrijveninitalie.nl gewezen op de algemene voorwaarden van Lily Lotus. De deelnemer dient zich hiervan in kennis te stellen en verklaart zich middels inschrijving en aanbetaling akkoord met de daarin vermelde voorwaarden.

Artikel 8 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
1. Lily Lotus is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de voortvloeiende verplichtingen wordt mede verstaan de verwachtingen die de Deelnemer in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de door Lily Lotus gepubliceerde programma's.
2. Lily Lotus is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun bagage, ook indien deze in verband met de aard van het programma wellicht niet altijd onder hun controle is.
3. Lily Lotus is niet verplicht schade te vergoeden indien een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet aan Lily Lotus is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp Lily Lotus bij de uitvoering gebruikt maakt, omdat: a. De tekortkoming in de nakoming is toe te rekenen aan de Deelnemer, waaronder begrepen schades, die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de Deelnemer. b. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Lily Lotus of degene van wiens hulp Lily Lotus bij de uitvoering gebruik maakt, redelijkerwijs niet kon worden voorzien of redelijkerwijs verholpen. c. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in het programma begrepen diensten is betrokken. d. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
4. Lily Lotus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten of verzekeringen dekking plegen te verschaffen.
5. In geval Lily Lotus aansprakelijk gehouden kan worden voor derving van programmagenot, of voor schade die de Deelnemer lijdt in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de reissom.
6. Lily Lotus is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de deelname van de Deelnemer aan de in het programma aangeboden activiteiten. De deelname aan deze activiteiten gebeurt vrijwillig en op eigen risico.
7. De aansprakelijkheid van Lily Lotus voor andere schade dan die veroorzaakt door dood of letsel van de Deelnemer en voor zover die niet reeds is uitgesloten en/of beperkt is, is in alle gevallen beperkt tot maximaal tweemaal de programmasom per de betreffende Deelnemer.
8. Voor zover Lily Lotus aansprakelijk gehouden kan worden voor door de Deelnemer geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.
9. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Lily Lotus gelden ook ten behoeve van betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

Artikel 9 Programmawijziging
Lily lotus heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden dit naar het oordeel van Lily Lotus in het belang van de Deelnemers of goede doorgang van het programma noodzakelijk maken, hetzij verdere gebondenheid van Lily Lotus niet kan worden gevergd. Als voorbeeld van zodanige omstandigheden kunnen worden genoemd weersomstandigheden, een te hoge of een te lage waterstand, het uitvallen van deskundige begeleiders, onvoldoende conditie van de Deelnemers, plotseling optredende problemen met vervoer of andere faciliteiten.

Artikel 10 Klachten
De Deelnemer die tijdens de reis fouten en/of tekortkomingen constateert, dient dit zo spoedig mogelijk te melden bij de door Lily Lotus aangewezen reisbegeleider, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien dit niet goed (genoeg) gebeurt, dan dient de Deelnemer de reisleiding of reisbegeleider om een schriftelijke rapportage te verzoeken. Klachten die na terugkomst worden ingediend, zonder dat deze op de bestemming zijn gerapporteerd, worden niet door Lily Lotus in behandeling genomen.

Artikel 11 Ontbinding
1. Lily Lotus heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen voor een programma kleiner is dan het dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de reisbeschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
2. Lily Lotus heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening gehouden worden met de lokale omstandigheden op de locaties waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 12 Annulering
De Deelnemer heeft het recht de overeenkomst te annuleren. Annulering door de Deelnemer dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering is de Deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
a. Tot 56 dagen voor de aanvangsdatum van het programma 10% van de programmasom;
b. Van 56 dagen tot 28 dagen voor de aanvangsdatum 25% van de programmasom;
c. Van 28 dagen tot de 14e dag voor de aanvangsdatum 50% van de programmasom;
d. Bij annulering vanaf de 14e dag tot op de dag van aanvang van het programma: de volle reissom.

Artikel 13 Rente en incassokosten
De Deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Lily Lotus heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag aan rente verschuldigd van 10% over iedere maand of gedeelte van de maand der vertraging, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling voor is vereist..

Artikel 14 Geschillen, toepasselijk en verval van recht

1. Indien de Deelnemer een geschil bij de rechter aanhangig wil maken, dient dit binnen een half jaar na afloop van het programma (of, indien het programma geen doorgang heeft gevonden, een half jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum) te geschieden, hierna komt het vorderingsrecht te vervallen.

2. Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

3. Op alle overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing